SISTEM PENTADBIRAN:
 • Berdasarkan sistem pentadbiran Malaysia, pentadbiran sesebuah daerah dibahagikan kepada tiga susun lapis pentadbiran iaitu lapisan pertama atau yang teratas ialah Peringkat Daerah, lapisan kedua ialah Peringkat Mukim dan lapisan ketiga ialah Peringkat Kampung.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT DAERAH
 • Pentadbiran Daerah Manjung diketuai oleh seorang Pegawai Daerah yang berperanan sebagai Ketua Pentadbir Daerah Manjung. Beliau dibantu oleh dua orang Ketua Penolong Pegawai Daerah iaitu Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) yang bertanggungjawab terhadap urusan pembangunan dan Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah) yang bertanggungjawab terhadap urusan tanah. Beliau juga dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Daerah (Khidmat Pengurusan) untuk urusan pentadbiran. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) dibantu oleh dua orang Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) manakala Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah) dibantu oleh tiga orang Penolong Pegawai Daerah (Tanah).

PENTADBIRAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH
 • Pentadbiran Daerah dan Tanah Manjung diketuai oleh Pegawai Daerah merangkap Pentadbir Tanah Daerah iaitu Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54. Pentadbiran ini dibahagikan kepada tiga (3) bahagian dengan pecahan seperti di bawah:-
 
1.    Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Bahagian ini diketuai oleh Penolong Pegawai Daerah (PTD M44) dengan dibantu oleh anggota sokongan yang lain.
Fungsi:
 • Pengurusan kewangan.
 • Pengurusan sumber manusia.
 • Mengeluarkan Lesen Hiburan dengan teratur.

2.
Bahagian Pentadbiran Pejabat Tanah
Bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah (PTD M52) dengan dibantu oleh tiga orang Penolong Pegawai Daerah (PTD M44 dan M41) serta anggota sokongan yang lain.
Fungsi:
 • Pengurusan kutipan hasil tanah.
 • Pengurusan pembangunan tanah.
 • Menguatkuasakan undang-undang tanah.
 • Pelupusan tanah.
 • Daftar urusniaga.

3.  Bahagian Pembangunan Luar Bandar (PLB)
Bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah (PTD M48) dengan dibantu oleh dua orang Penolong Pegawai Daerah (PTD M44/41) serta anggota sokongan yang lain.
Fungsi:
 • Pengurusan dan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar.
 • Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 • Menyelaras projek pembangunan luar bandar.

PUSAT PENTADBIRAN
Pusat Pentadbiran Daerah Manjung ialah di Pejabat Daerah dan Tanah Manjung yang bertempat di Kompleks Pentadbiran Daerah Manjung (lihat pelan lokasi). Terdapat 4 buah Pejabat Kerajaan ditempatkan di kompleks tersebut seperti berikut:-
 1. Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
 2. Pejabat Agama Daerah Manjung
 3. Pejabat Pertanian Daerah Manjung
 4. Bahagian Majlis Keselamatan Dalam Negeri

Pejabat ini terletak di Bandar Baru Seri Manjung di tepi jalan raya Ipoh / Lumut. Pejabat di bangunan baru ini mula diduduki pada 3 Februari 1992. Sebelum itu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung terletak di Jalan Mustafa Al-Bakri, Lumut, Perak.


Kompleks Pentadbiran Daerah Manjung mula dibina pada 20 April 1989 di atas sebidang tanah seluas 8,636 ekar dengan keluasan lantai 4,138 meter persegi dengan kos pembinaan berjumlah RM 4,482,000.00. Dibuka dengan rasmi oleh D.Y.M.M. Pemangku Raja Perak Darul Ridzuan sempena perayaan ulang tahun Ke-64 Hari Keputeraan D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak pada Isnin 2 Jun, 1992.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT MUKIM
Dari segi pentadbiran, Daerah Manjung dibahagikan kepada lima mukim iaitu Mukim Lumut, Mukim Sitiawan, Mukim Lekir, Mukim Beruas dan Mukim Pengkalan Bharu dan pentadbiran bagi setiap mukim tersebut diketuai oleh Penghulu Mukim.
Fungsi:
 • Merancang dan melaksanakan program pembangunan sosio-ekonomi.
 • Menyelaraskan aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan.
 • Menjalankan dan menguatkuasakan pungutan-pungutan pelbagai hasil, cukai, lesen dan permit.
 • Mentadbir dan menguatkuasakan Undang-undang Tanah Negara, Peraturan-Peraturan Tanah Negeri Perak.
 • Menguatkuasakan undang-undang tanah lain berkaitan.
 • Memastikan ketenteraman awam dan mengekalkan suasana muhibbah di kalangan penduduk.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT KAMPUNG
Biasanya pusat pentadbiran sesebuah kampung itu ialah di pejabat yang merupakan sebahagian daripada bangunan Dewan Orang Ramai kampung induk JKKK. Pejabat tersebut berfungsi sebagai tempat mesyuarat JKKK.
FUNGSI / PERANAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KEMAJUAN KAMPUNG
(TUGAS JKKK SETELAH DIKEMASKINIKAN)


Berikutan dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara pada 8hb. Julai 1975 mengenai Rancangan Rukun Tetangga dan Pelancaran Rancangan Perhubungan Masyarakat, anjuran Lembaga Perpaduan Negara, di mana berkuatkuasa daripada tarikh 10 Ogos 1975 membawa kepada perubahan nama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) maka tugas JKKK adalah digariskan seperti berikut:-

Menentukan rancangan-rancangan pembangunan masyarakat yang hendak dilaksanakan di dalam kampung.

Sesudah menentukan rancangan-rancangan, JKKK mestilah memilih projek mana yang hendak didahulukan dan projek mana yang boleh dikemudiankan. Dalam pada itu mungkin ada beberapa projek yang boleh dilaksanakan bersaingan.

Melaksanakan projek-projek yang telah dipersetujui. Pelaksanaan ini boleh dibuat sama ada oleh orang-orang kampung sendiri atau secara bekerjasama dengan badan-badan / jabatan-jabatan kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela dan sebagainya.
Mengambil dayausaha serta memimpin untuk menjayakan projek-projek yang telah dipersetujui.

Bergotong-royong yakni menggalakkan penyertaan bersama oleh orang-orang kampung.
Kelicinan perjalanan kesemua projek yang sedang dilaksanakan.
Menyediakan ataupun membantu menyediakan tempat dan sebagainya untuk melaksanakan sesuatu projek.

Menjadi badan perhubungan antara orang-orang kampung dengan Kerajaan dan badan-badan luar.

Bertanggungjawab bersama-sama dengan badan-badan/ jabatan-jabatan kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk menilai projek-projek pembangunan dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan yang perlu.

Menjaga keselamatan kampung dari anasir-anasir jahat yang hendak merosakkan masyarakat dan negara. Melaporkan aktiviti-aktiviti mereka kepada pihak berkuasa dengan menyusun rondaan serta membuat bancian penduduk apabila dikehendaki.

Membuat peraturan-peraturan yang sesuai untuk pelantikan dan tugas-tugas setiausaha jawatankuasa.

Menyimpan segala rekod-rekod rancangan pembangunan masyarakat untuk kampung itu antaranya adalah minit mesyuarat.

Menjemput sesiapa yang difikirkan sesuai kerana pengalaman, pekerjaan atau kebolehan yang ada padanya untuk menghadiri mana-mana mesyuarat Jawatankuasa.

Melaksanakan apa juga projek atau aktiviti yang difikirkan berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

Mengadakan mesyuarat tetap dari masa ke semasa dan sebaik-baiknya sekali dalam sebulan.

PELANGGAN
Pelanggan kami adalah terdiri daripada:-
 1. Anggota Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
 2. Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Parlimen
 3. Jabatan-jabatan kerajaan dalam daerah Manjung
 4. Orang ramai atau pemilik tanah.
 5. Unit Perancangan Ekonomi Negeri dan Pejabat Pembangunan Negeri.
 6. Kontraktor dan pembekal.
 7. Syarikat Guaman.
 8. Pemegang lesen dan permit.
ENTADBIRAN DAERAH

SISTEM PENTADBIRAN:
Berdasarkan sistem pentadbiran Malaysia, pentadbiran sesebuah daerah di bahagikan kepada tiga susun-lapis pentadbiran iaitu lapisan pertama atau yang teratas ialah Peringkat Daerah, lapisan kedua ialah Peringkat Mukim dan lapisan ketiga ialah Peringkat Kampung.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT DAERAH
Pentadbiran Daerah Manjung diketuai oleh seorang Pegawai Daerah yang berperanan sebagai Ketua Pentadbir Daerah Manjung. Beliau dibantu oleh dua orang Ketua Penolong Pegawai Daerah iaitu Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) yang bertanggungjawab terhadap urusan pembangunan dan pentadbiran; dan Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah) yang bertanggungjawab terhadap urusan tanah. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) dibantu oleh dua orang Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan) manakala Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah) dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Daerah (Tanah).

PENTADBIRAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH

Pentadbiran Daerah dan Tanah Manjung diketuai oleh Pegawai Daerah merangkap Pentadbir Tanah Daerah iaitu Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54. Pentadbiran ini dibahagi kepada tiga (3) bahagian dengan jumlah kakitangan seramai 108 orang seperti pecahan di bawah:-

1. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Bahagian ini diketuai oleh Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 dengan dibantu oleh anggota sokongan seramai 42 orang.

Fungsi:

- Pengurusan Kewangan
- Pengurusan Tenaga Manusia
- Mengeluarkan Lesen Hiburan dengan teratur
- Pengurusan pengadilan sewa.


2. Bahagian Pentadbiran Pejabat Tanah

Bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah PTD Gred M52 dengan dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Daerah (PTD M44) serta anggota sokongan seramai 48 orang.

Fungsi:

- Pengurusan kutipan hasil tanah.
- Pengurusan pembangunan tanah.
- Menguatkuasakan undang-undang tanah.
- Pelupusan tanah.
- Daftar urusniaga.


3. Bahagian Pembangunan (PLB)

Bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah (PTD M48) dengan dibantu oleh dua orang Penolong Pegawai Daerah (PTD M41) serta anggota sokongan seramai 12 orang.

Fungsi:

- Pengurusan dan pelaksanaan projek-projek kecil luar bandar.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Menyelaras projek pembangunan luar bandar.

PUSAT PENTADBIRAN:

Pusat Pentadbiran Daerah Manjung ialah di Pejabat Daerah dan Tanah Manjung yang bertempat di Kompleks Pentadbiran Daerah Manjung (lihat pelan lokasi). Terdapat 6 buah Pejabat Kerajaan ditempatkan di kompleks tersebut seperti berikut:-

1. Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
2. Pejabat Agama Daerah Manjung
3. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Manjung
4. Pejabat Pertanian Daerah Manjung
5. Pejabat Lembaga Air Perak
6. Bahagian Keselamatan Dalam Negeri

Pejabat ini terletak di Bandar Baru Seri Manjung di tepi jalan raya Ipoh / Lumut. Pejabat di bangunan baru ini mula diduduki pada 3 Februari 1992. Sebelum itu Pejabat Daerah dana Tanah Manjung terletak di Jalan Mustafa Al-Bakri, Lumut. Perak

Kompleks Pentadbiran Daerah Manjung mula dibina pada 20 April 1989 di atas sebidang tanah seluas 8,636 ekar dengan keluasan lanai 4,138 meter persegi dengan kos pembinaan berjumlah RM4,482,000.00. Dibuka dengan rasmi oleh D.Y.M.M. Pemangku Raja Perak Darul Ridzuan sempena perayaan ulang tahun Ke-64 Hari Keputeraan D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Perak pada Isnin 2 Jun, 1992.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT MUKIM
Dari segi pentadbiran, Daerah Manjung di bahagikan kepada lima mukim iaitu Mukim Lumut, Mukim Sitiawan,.Mukim Lekir, Mukim Beruas dan Mukim Pengkalan Bharu dan pentadbiran bagi setiap mukim tersebut diketuai oleh Penghulu Mukim.

Fungsi:

- Merancang dan melaksanakan program pembangunan sosio-ekonomi.
- Menyelaraskan aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan.
- Menjalan dan menguatkuasakan pungutan-pungutan pelbagai hasil, cukai, lesen dan permit.
- Mentadbir, menguatkuasakan Undang-undang Tanah Negara, Peraturan-peraturan Tanah Negeri.
- Menguatkuasakan undang-undang tanah lain berkaitan.
- Memastikan ketenteraman awam dan mengekalkan suasana muhibbah di kalangan penduduk.

PENTADBIRAN DI PERINGKAT KAMPUNG
Biasanya pusat pentadbiran sesebuah kampung itu ialah di pejabat yang merupakan sebahagian daripada bangunan Dewan Orang Ramai kampung induk JKKK. Pejabat tersebut berfungsi sebagai tempat mesyuarat JKKK.


FUNGSI / PERANAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KEMAJUAN KAMPUNG
(TUGAS JKKK SETELAH DIKEMASKINIKAN)

Berikutan dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara pada 8hb. Julai 1975 mengenai Rancangan Rukun Tetangga dan Pelancaran Rancangan Perhubungan Masyarakat, anjuran Lembaga Perpaduan Negara, di mana berkuatkuasa dari tarikh 10hb. Ogos 1975 membawa kepada perubahan nama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) maka tugas JKKK digariskan seperti berikut:-

Menentukan rancangan-rancangan pembangunan masyarakat yang hendak dilaksanakan di dalam kampung (Rujuk Lampiran 5);

Sesudah menentukan rancangan-rancangan JKKK mestilah memilih projek mana yang hendak didahului dan projek mana yang boleh dikemudiankan. Dalam pada itu mungkin ada beberapa projek yang boleh dilaksanakan bersaingan;

Melaksanakan projek-projek yang telah dipersetujui. Pelaksanaan ini boleh dibuat sama ada oleh orang-orang kampung sendiri atau secara bekerjasama dengan badan-badan / jabatan-jabatan kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela dan sebagainya;
Mengambil dayausaha serta memimpin untuk menjayakan projek-projek yang telah dipersetujui.

Bergotong-royong yakni menggalakkan penyertaan bersama oleh orang-orang kampung.

- Kelicinan perjalanan ke semua projek yang sedang dilaksanakan;
- Menyediakan ataupun membantu menyediakan tempat dan sebagainya untuk melaksanakan sesuatu projek.

Menjadi badan perhubungan antara orang-orang kampung dengan Kerajaan dan badan-badan luar;

Bertanggungjawab bersama-sama dengan badan-badan/ jabatan-jabatan kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan sukarela untuk menilai projek-projek pembangunan dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan yang perlu.

Menjaga keselamatan kampung dari anasir-anasir jahat yang hendak merosakkan masyarakat dan negara. Melaporkan aktiviti-aktiviti mereka kepada pihak berkuasa dengan menyusun rondaan serta membuat bancian penduduk apabila dikehendaki;

Membuat peraturan-peraturan yang sesuai untuk perlantikan dan tugas-tugas setiausaha jawatankuasa;

Menyimpan segala rekod-rekod rancangan pembangunan masyarakat untuk kampung itu, diantaranya minit mesyuarat;

Menjemput sesiapa yang difikirkan sesuai kerana pengalaman, pekerjaan atau kebolehan yang ada padanya untuk menghadiri mana-mana mesyuarat Jawatankuasa;

Melaksanakan apa juga projek atau aktiviti yang difikirkan berkaitan dengan pembangunan masyarakat;

Mengadakan mesyuarat tetap dari masa ke semasa dan sebaik-baiknya sekali dalam sebulan.


PELANGGAN
Pelanggan kami adalah terdiri daripada:-

1. Anggota Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
2. Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Parlimen
3. Jabatan-jabatan kerajaan dalam daerah Manjung
4. Orang ramai atau pemilik tanah.
5. Unit Perancangan Ekonomi Negeri dan Pejabat Pembangunan Negeri.
6. Kontraktor dan pembekal.
7. Syarikat Guaman.
8. Pemegang lesen dan permit.

Cetak   Emel