Permohonan Pindahmilik Tanah

   

  Permohonan Pindahmilik Tanah

     
   

  Penerangan ringkas

  Pindahmilik tanah ialah memindahkan hak pemilikan tanah dari pemilik semasa kepada pemilik baru sama ada melalui pemberian kasih sayang, jual beli tanah atau Perintah Mahkamah.

   

  Borang yang digunakan

  Permohonan pindahmilik tanah hendaklah menggunakan Borang 14A yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah.

  Seksyen 215 KTN

   

  Permohonan pindahmilik jika ada sekatan kepentingan

  Perlu mendapatkan kebenaran pindahmilik daripada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). 

  Permohonan dikemukakan kepada :

  • Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar
  • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah
   

  Permohonan pindahmilik kepada bukan warganegara

  Perlu mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri(PBN) kecuali tanah kategori industri.

  Seksyen 433BKTN

   

  Cara mengisi borang 14A

  Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

  Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-

  • Majistret
  • Pengarah Tanah dan Galian
  • Pendaftar Hakmilik
  • Pentadbir Tanah
  • Peguambela dan Peguam Cara.
  • Penyaksi Awam (Notary Public).


  Bagi permohonan pindahmilik tanah Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu Borang 14A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah.

  Seksyen 211, 436 & 436A KTN

   

  Tindakan selepas menyempurnakan borang 14A

  i. Melekatkan setem hasil RM 10/- di atas Borang 14A dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem 

  ii. Membuat bayaran cukai setem di Pejabat Pemungut Duti Setem 

  iii. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan

  • Borang 14A yang lengkap.
  • Resit Cukai Tanah semasa.
  • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian bersama surat akuan hakmilik hilang.
  • Surat kebenaran PBN jika berkaitan
  • Surat Kebenaran Pemegang Kaveat/ Pemegang gadaian jika berkaitan
  • Suratkuasa Wakil jika berkaitan
  • Borang DS.01 ( Borang Penyerahan Dokumen)
  • Borang DS.05 ( Borang Butir-butir Pembeli dan Penerima)
  • Borang Taksiran Duti Setem (PDS 14- 1(Pin.9/99)
  • Perintah Mahkamah jika berkaitan.
  • Sesalinan Undang-undang Tubuh (Syarikat/Pertubuhan).
  • Bayaran-bayaran yang ditetapkan.
   

  Penyerahan hakmilik(geran) dikembalikan

  Penyerah akan dimaklumkan setelah nama pemilik baru didaftarkan di dalam hakmilik berkaitan.

   

  Bayaran

  Pembelian Borang 14A

  RM 3 satu set

  Penyaksian Borang 14A

  RM 5 satu penyaksian

  Pendaftaran : 

  Suratkuasa Wakil Baru 

  Suratkuasa Wakil Daftar   RM 100 satu suratkuasa 

  RM 50 satu suratkuasa

  Bayaran pendaftaran Lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

  Diganda mengikut bayaran pendaftaran Borang 14A tertakluk kepada maksima 5 kali ganda


  Bayaran pendaftaran untuk pindahmilik tanah adalah seperti kadar yang ditetapkan dalam jadual di bawah:- 

  JUMLAH NILAIAN (RM)

  KADAR

  0-30,000

  50

  30,001-50,000

  80

  50,001-100,000

  150

  100,001-150,000

  250

  150,001-200,000

  300

  200,001-250,000

  350

  250,001-300,000

  400

  300,001-500,000

  0.15%

  500,001 ke atas

  0.20%

  Bayaran Tambahan Kepada Bukan Warganegara Malaysia ( 1 Hakmilik )

  5,000

   

  Kuasa Melulus

  Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri. 

  Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.

   

  Peringatan

  Had umur penerima pindahmilik mestilah 18 tahun ke atas.

  Seksyen 43 KTN


  Bagi tanah pertanian bahagian yang hendak di pindahmilik mestilah tidak kurang daripada 1 ekar(0.404686 hektar), atau kurang daripada 1 ekar (0.404686 hektar) jika dari bahagian yang tidak dipecahkan.

  Seksyen 205(3) KTN

   

  Contoh Borang dan dokumen

  • Borang 14A
  • Resit Cukai Tanah Semasa
  • Borang DS.01
  • Borang DS.05

  Seksyen 97 & 100 KTN

  Print   Email

  splwpk-search-function="splwpk-search-function"