Permohonan Pindahmilik Tanah

   
 

Penerangan ringkas

Pindahmilik tanah ialah memindahkan hak pemilikan tanah dari pemilik semasa kepada pemilik baru sama ada melalui pemberian kasih sayang, jual beli tanah atau Perintah Mahkamah.

 

Borang yang digunakan

Permohonan pindahmilik tanah hendaklah menggunakan Borang 14A yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah.

Seksyen 215 KTN

 

Permohonan pindahmilik jika ada sekatan kepentingan

Perlu mendapatkan kebenaran pindahmilik daripada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). 

Permohonan dikemukakan kepada :

 • Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar
 • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah
 

Permohonan pindahmilik kepada bukan warganegara

Perlu mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri(PBN) kecuali tanah kategori industri.

Seksyen 433BKTN

 

Cara mengisi borang 14A

Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-

 • Majistret
 • Pengarah Tanah dan Galian
 • Pendaftar Hakmilik
 • Pentadbir Tanah
 • Peguambela dan Peguam Cara.
 • Penyaksi Awam (Notary Public).


Bagi permohonan pindahmilik tanah Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu Borang 14A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah.

Seksyen 211, 436 & 436A KTN

 

Tindakan selepas menyempurnakan borang 14A

i. Melekatkan setem hasil RM 10/- di atas Borang 14A dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem 

ii. Membuat bayaran cukai setem di Pejabat Pemungut Duti Setem 

iii. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan

 • Borang 14A yang lengkap.
 • Resit Cukai Tanah semasa.
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian bersama surat akuan hakmilik hilang.
 • Surat kebenaran PBN jika berkaitan
 • Surat Kebenaran Pemegang Kaveat/ Pemegang gadaian jika berkaitan
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan
 • Borang DS.01 ( Borang Penyerahan Dokumen)
 • Borang DS.05 ( Borang Butir-butir Pembeli dan Penerima)
 • Borang Taksiran Duti Setem (PDS 14- 1(Pin.9/99)
 • Perintah Mahkamah jika berkaitan.
 • Sesalinan Undang-undang Tubuh (Syarikat/Pertubuhan).
 • Bayaran-bayaran yang ditetapkan.
 

Penyerahan hakmilik(geran) dikembalikan

Penyerah akan dimaklumkan setelah nama pemilik baru didaftarkan di dalam hakmilik berkaitan.

 

Bayaran

Pembelian Borang 14A

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 14A

RM 5 satu penyaksian

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil Baru 

Suratkuasa Wakil Daftar RM 100 satu suratkuasa 

RM 50 satu suratkuasa

Bayaran pendaftaran Lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

Diganda mengikut bayaran pendaftaran Borang 14A tertakluk kepada maksima 5 kali ganda


Bayaran pendaftaran untuk pindahmilik tanah adalah seperti kadar yang ditetapkan dalam jadual di bawah:- 

JUMLAH NILAIAN (RM)

KADAR

0-30,000

50

30,001-50,000

80

50,001-100,000

150

100,001-150,000

250

150,001-200,000

300

200,001-250,000

350

250,001-300,000

400

300,001-500,000

0.15%

500,001 ke atas

0.20%

Bayaran Tambahan Kepada Bukan Warganegara Malaysia ( 1 Hakmilik )

5,000

 

Kuasa Melulus

Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.

 

Peringatan

Had umur penerima pindahmilik mestilah 18 tahun ke atas.

Seksyen 43 KTN


Bagi tanah pertanian bahagian yang hendak di pindahmilik mestilah tidak kurang daripada 1 ekar(0.404686 hektar), atau kurang daripada 1 ekar (0.404686 hektar) jika dari bahagian yang tidak dipecahkan.

Seksyen 205(3) KTN

 

Contoh Borang dan dokumen

 • Borang 14A
 • Resit Cukai Tanah Semasa
 • Borang DS.01
 • Borang DS.05

Seksyen 97 & 100 KTN

Print   Email

splwpk-search-function="splwpk-search-function"