Panduan

Panduan Urusan Permohonan Tanah
Klik disini
Permohonan Melepas Gadaian
Permohonan Menggadai Tanah
Permohonan Pindahmilik Tanah
Permohonan Kaveat Persendirian
Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian
Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)
Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Menggadai Tanah
Permohonan Kebenaran (Permit) Mengeluar dan Memindah Bahan Batu
Permohonan Tukar Syarat Tanaman Kepada Tanaman Yang Lain Secara Individu / Berkelompok

Cetak   Emel

 
PENERANGAN RINGKAS
Gadaian merupakan satu urusniaga apabila Pemilik Tanah atau Pemegang Pajakan menyerahkan Hakmilik kepada orang / badan lain sebagai jaminan keselamatan bayaran balik sesuatu pinjaman, anuiti atau mana-mana bayaran bertempoh dan wujud apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.

BORANG YANG DIGUNAKAN
Permohonan menggadai tanah hendaklah menggunakan 2 set Borang 16A atau 16B yang boleh dibeli di mana - mana Pejabat Tanah.

Seksyen 242 KTN


JIKA ADA SEKATAN KEPENTINGAN

Perlu mendapatkan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (PBN). 

Permohonan dikemukakan kepada:-

 • Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar
 • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah
CARA MENGISI BORANG 16N

Segala maklumat dalam Borang 16A/16B boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana - mana pegawai atau orang yang disenaraikan antaranya seperti berikut :-

 • Majistret
 • Pengarah Tanah dan Galian
 • Pendaftar Hakmilik
 • Pentadbir Tanah
 • Peguambela dan Peguam Cara.
 • Penyaksi Awam (Notary Public).

Bagi permohonan mengadai tanah Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu Borang 16A/16B mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah. 

Seksyen 211, 436 & 436A KTN

TINDAKAN SELEPAS MENYEMPURNAKAN BORANG 16A / 16B

a) Melekatkan setem hasil RM 10 di atas Borang 16A/16B dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem. 

b) Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan.

 • 2 set borang 16A/16B yang lengkap.
 • Lampiran Perjanjian Pinjaman.
 • Resit cukai tanah semasa.
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian/sambungan bersama surat akuan hakmilik hilang.
 • Surat kebenaran PBN jika berkaitan.
 • Surat kebenaran Pemegang Kaveat jika berkaitan
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan
 • Borang DS 01 (Borang Penyerahan Dokumen)
 • Bayaran yang ditetapkan kecuali gadaian kepada Perbendaharaan Malaysia
Proses gadaian selesai apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.

BAYARAN

Borang Jadual 1A

RM 2

Pembelian Pelan

RM 20

Bayaran Permohonan

RM 50

Kerja-kerja Memperenggan Kawasan

RM 150 bagi satu hektar atau kurang (setiap tambahan satu hektar atau sebahagian daripadanya RM 40)


KUASA MELULUS
Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.
 

Cetak   Emel


PENERANGAN RINGKAS
Kebenaran untuk memindah milik atau menggadai tanah perlu diperolehi daripada Pihak Berkuasa Negeri bagi hakmilik- hakmilik yang dikenakan 'sekatan kepentingan'.

SEKATAN KEPENTINGAN
Larangan ke atas pemilik tanah dari memindah milik atau menggadai tanah.
Seksyen 120 KTN

BORANG YANG DIGUNAKAN
 • Permohonan Kebenaran Pindahmilik (PTG 1/2001)
 • Permohonan Kebenaran Menggadai Tanah (PTG 2/2001)

CARA MEMOHON

Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri atau Pejabat-Pejabat Tanah. 

Permohonan dikemukakan kepada :-

 • Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar
 • Pentadbir Tanah-Hakmilik Pejabat Tanah

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

a) Kebenaran Pindahmilik di antara orang perseorangan.

 • Borang yang lengkap diisi.
 • Sesalinan hakmilik.
 • Sesalinan surat perjanjian jual beli (jika ada).
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah.
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik dan bakal penerima milik.
 • Suratkuasa Wakil (Power Of Attorney) yang disahkan.
 • Surat persetujuan daripada pihak-pihak yang berkepentingan
 • Salinan sah bukti pertalian keluarga sekiranya pindahmilik adalah antara ibubapa kepada anak-anak, suami isteri, dan antara adik-beradik seperti berikut :- 
  i. Salinan sijil kelahiran 
  ii. Sijil nikah atau Sijil pendaftaran perkahwinan

b) Kebenaran Pindahmilik di antara orang perseorangan kepada Syarikat/Pertubuhan dan di antara sesama Syarikat/Pertubuhan.

 • Borang yang lengkap diisi.
 • Sesalinan hakmilik.
 • Sesalinan surat perjanjian jual beli (jika ada).
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah.
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik dan bakal penerima milik
 • Sesalinan Undang-Undang Tubuh (Memorandum and Articles of Association) Syarikat/Pertubuhan tersebut yang membuktikan ianya layak memiliki tanah.
 • Suratkuasa Wakil (Power of Attorney) yang disahkan.
 • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat.
 • Resolusi Lembaga Pengarah Syarikat atau Pertubuhan untuk membeli atau menjual tanah yang berkaitan.
 • Borang 24 dan 49 Akta Syarikat
 • Surat persetujuan daripada pihak-pihak yang berkepentingan

c) Kebenaran Menggadai kepada Bank / Institusi Kewangan / Syarikat /Perbendaharaan Malaysia.

 • Borang yang lengkap diisi.
 • Sesalinan hakmilik.
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah.
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik
 • Sesalinan Undang-Undang Tubuh (Memorandum and Articles of Association) Syarikat / Pertubuhan.
 • Suratkuasa Wakil (Power of Attorney) yang disahkan.
 • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat.
 • Resolusi Lembaga Pengarah Syarikat atau Pertubuhan untuk membeli atau menjual tanah yang berkaitan.
 • Borang 24 dan 49 Akta Syarikat
BAYARAN PERMOHONAN
 • Kebenaran Pindahmilik - RM 70.00
 • Kebenaran Menggadai -  RM 70.00
KUASA MELULUSKAN PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH

Perkara

Jenis Hakmilik

Kuasa Melulus

Pindahmilik daripada :

 • ibu bapa kepada anak dan sebaliknya
 • suami kepada isteri dan sebaliknya
 • antara adik-beradik seibu atau sebapa
 • individu Bumiputera kepada Bumiputera
 • Bukan Bumiputera kepada bukan Bumiputera
 • bukan ahli keluarga

 

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat TanahPengarah Tanah dan Galian

 

Pentadbir Tanah

Selain dari yang tersebut di atas

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat Tanah

Menteri Besar


KUASA MELULUSKAN PERMOHONAN MENGGADAI TANAH

Perkara

Jenis Hakmilik

Kuasa Melulus

Hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan tidak boleh menggadai kecuali dengan kebenaran

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat Tanah

Pengarah Tanah dan Galian

 

Pentadbir Tanah


KE MANA PERMOHONAN PERLU DIKEMUKAKAN
 • Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar
 • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah
PERINGATAN
a) Sila semak permohonan anda berpandukan kepada senarai semakan yang terdapat di borang berkenaan. 
b) Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. 
c) Tempoh kelulusan ialah satu tahun dari tarikh surat dikeluarkan. 
d) Rayuan boleh dipertimbangkan: 
    - Untuk lanjutan tempoh kelulusan dengan bayaran RM 50.00 satu Hakmilik. 
    - Bagi kelulusan yang telah luput boleh memohon semula dengan bayaran RM 50.00 satu Hakmilik. 
e) Salinan sah surat kelulusan kebenaran pindahmilik/menggadai dikenakan bayaran RM 30.00 bagi satu salinan.

Cetak   Emel

 
PENERANGAN RINGKAS
Melepas gadaian ialah membebaskan kepentingan pemegang gadaian di atas hakmilik berkenaan.

BORANG YANG DIGUNAKAN
Borang 16N
Seksyen 278 KTN

CARA MENGISI BORANG 16N

Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana - mana pegawai atau orang yang disenaraikan antaranya seperti berikut :-

 • Majistret
 • Pengarah Tanah dan Galian
 • Pendaftar Hakmilik
 • Pentadbir Tanah
 • Peguambela dan Peguam Cara.
 • Penyaksi Awam (Notary Public)

Seksyen 211, 436 dan 436A KTN

TINDAKAN SELEPAS MENYEMPURNAKAN BORANG 16N

Melekatkan setem hasil RM 10 di atas Borang 16N dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem. 

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan:-

 • Borang 16N yang lengkap.
 • Resit Cukai Tanah semasa.
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian / sambungan bersama surat akuan hakmilik hilang.
 • Satu set pendua gadaian.
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan.
 • Borang DS 01 (Borang Penyerahan Dokumen)
 • Bayaran yang ditetapkan kecuali melepas gadaian daripada Perbendaharaan Malaysia.

Proses melepas gadaian selesai apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.

BAYARAN

Pembelian Borang 16N

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 16N

RM 5 satu penyaksian

Bayaran pendaftaran untuk melepas gadaian

RM 60 satu suratkuasa

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil Baru 

Suratkuasa Wakil DaftarRM 100 satu suratkuasa 

RM 50 satu suratkuasa

Bayaran pendaftaran lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

Digandakan mengikut bayaran Borang 16N setiap 3 bulan, tertakluk kepada maksima 5 kali ganda


KUASA MELULUS
Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.


 

Cetak   Emel

 
PENERANGAN RINGKAS
Kaveat Persendirian bertujuan untuk menyekat atau menghalang mana-mana tanah daripada sebarang urusniaga.

BORANG YANG DIGUNAKAN
Permohonan memasukkan Kaveat Persendirian hendaklah menggunakan borang 19B yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah.
Seksyen 323 KTN

CARA MENGISI BORANG 19B

 • Segala maklumat dalam Borang 19B boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas.
 • Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan antaranya seperti berikut :- 
  - Majistret 
  - Pengarah Tanah dan Galian 
  - Pendaftar Hakmilik 
  - Pentadbir Tanah 
  - Peguambela dan Peguam Cara. 
  - Penyaksi Awam (Notary Public)
 • Kaveat bagi hakmilik Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu mesti diakusaksi oleh Pentadbir Tanah.
 • Alasan-alasan kemasukan kaveat hendaklah dicatatkan di para 2 borang 19B.
 • Sertakan surat akuan yang diakusaksi oleh Majistret/ Pesuruhjaya Sumpah.
TINDAKAN SELEPAS MENYEMPURNAKAN BORANG 19B

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan.

 • Borang 19B yang lengkap
 • Surat akuan yang lengkap
 • Surat perjanjian jika perlu
 • Bayaran yang ditetapkan
Kaveat persendirian berkuatkuasa apabila didaftarkan.

BAYARAN

Pembelian Borang 19B

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 19B

RM 5 satu penyaksian

Pendaftaran Kaveat

RM 150 satu Hakmilik

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil DaftarRM 50 satu suratkuasa


KUASA MELULUS
 • Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik.
 • Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah.
PERINGATAN
 • Had umur pengkaveat mestilah 18 tahun ke atas.
 • Tempoh kaveat berkuatkuasa selama 6 tahun.
 

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"