PENERANGAN RINGKAS
Melepas gadaian ialah membebaskan kepentingan pemegang gadaian di atas hakmilik berkenaan.

BORANG YANG DIGUNAKAN
Borang 16N
Seksyen 278 KTN

CARA MENGISI BORANG 16N

Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana - mana pegawai atau orang yang disenaraikan antaranya seperti berikut :-

 • Majistret
 • Pengarah Tanah dan Galian
 • Pendaftar Hakmilik
 • Pentadbir Tanah
 • Peguambela dan Peguam Cara.
 • Penyaksi Awam (Notary Public)

Seksyen 211, 436 dan 436A KTN

TINDAKAN SELEPAS MENYEMPURNAKAN BORANG 16N

Melekatkan setem hasil RM 10 di atas Borang 16N dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem. 

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan:-

 • Borang 16N yang lengkap.
 • Resit Cukai Tanah semasa.
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian / sambungan bersama surat akuan hakmilik hilang.
 • Satu set pendua gadaian.
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan.
 • Borang DS 01 (Borang Penyerahan Dokumen)
 • Bayaran yang ditetapkan kecuali melepas gadaian daripada Perbendaharaan Malaysia.

Proses melepas gadaian selesai apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.

BAYARAN

Pembelian Borang 16N

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 16N

RM 5 satu penyaksian

Bayaran pendaftaran untuk melepas gadaian

RM 60 satu suratkuasa

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil Baru 

Suratkuasa Wakil DaftarRM 100 satu suratkuasa 

RM 50 satu suratkuasa

Bayaran pendaftaran lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

Digandakan mengikut bayaran Borang 16N setiap 3 bulan, tertakluk kepada maksima 5 kali ganda


KUASA MELULUS
Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.


 

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"